———- ENGLISH VERSION BELOW ———-

 

Obchodní podmínky pro venkovní hry

 

1     Obecná ustanovení

a)    Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je živnostník Ing. Petra Šindelářová Hodálová, IČ: 05029929, s místem podnikání Modletická 1388/5, 149 00, Praha 4 – Chodov, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „poskytovatel“).

b)    Poskytovatel poskytuje služby, v podobě pořádání exteriérové luštící týmové hry spojené s poznáváním města, přičemž tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem služby a jsou pro zúčastněné strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.Hra není definovaná jako soutěž a její součástí nejsou žádné věcné ani finanční výhry.

c)    Běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou probíhá prostřednictvím e-mailové korespondence. E-mailová korespondence bude ze strany poskytovatele odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou objednatelem. Objednatel dává poskytovateli souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

d) Poskytovatel není plátcem DPH.

e) Objednatel a ostatní členové hracího týmu se hry účastní na vlastní odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že se bude vyhýbat konání, při kterém hrozí nebezpečí úrazu, nebude vstupovat na nepřístupná místa, bude respektovat pokyny a nebude úmyslně ničit nebo poškozovat herní příslušenství ani neherní zařízení. Poskytovatel neručí za jakékoliv škody způsobené objednatelem nebo dalšími hráči.

 

2     Rezervace hry a uzavření smlouvy

a)    Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká vyplněním a odesláním rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách a jejím potvrzením ze strany poskytovatele. Přihlášení do hry je nezávazné, tzn. že objednatel může od smlouvy odstoupit písemnou formou nebo formou emailu (info@kryptograf.cz) před řádným zaplacením ceny služby podle bodu 3 těchto podmínek. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení ceny služby je upraven v bodě 4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit písemnou formou nebo formou e-mailu na adresu poskytnutou objednatelem.

b)    Objednávka se stává závaznou v okamžiku uhrazení ceny služby, nebo její části, případně dostavením se na start hry v dojednaném termínu.Objednatele opravňuje k čerpání služby zaplacení celé kupní ceny.

c)    Možné slevy lze uplatnit při rezervaci hry, nikoliv po jejím zaplacení.

 

3     Úhrada ceny hry

a)   Cena za hru je splatná bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 1283574032/3030 vedený u společnosti Air Bank a.s. 3 dny před datem rezervace nebo v hotovosti na startu hry v rezervovaném čase.

b)    Platební instrukce a variabilní symbol budou uvedeny v pokynech k platbě, které obdrží objednatel e-mailem na základě rezervace.

c) V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

 

4     Storno podmínky

a)    Bezplatné zrušení rezervace (storno) nebo přesun na jiný volný termín konání hry přijímáme písemně nebo e-mailem (info@kryptograf.cz) více než 36 hodin před začátkem rezervované hry.

b) Při stornu 36 hodin a méně před zahájením hry účtujeme storno poplatky ve výši 30 % ceny služby.

c) V případě porušení pravidel účastníky nebo odstoupení účastníků po zahájení hry, účtujeme storno poplatek v plné výši ceny služby.

d) Objednatel je povinen dostavit se na místo startu hry včas. V případě pozdního příchodu hráčů je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby. V takovém případě si poskytovatel účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

e) V případě, že se účastníci hry dostaví na start pod vlivem alkoholu nebo drog, je poskytovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby. V takovém případě, si poskytovatel účtuje storno poplatek ve výši 100 % z ceny služby.

f)   Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu hry (změna místa konání, změna trasy, změna nápověd a pomůcek apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení hry. V případě zrušení hry nebo její části poskytovatelem, nebo v případě nesouhlasu objednatele se změnami vzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené částky.Dojde-li ke změně hry nebo k jejímu zrušení, bude objednatel neprodleně informován prostřednictvím e-mailu.

g)    V případě vrácení uhrazené částky objednateli bude částka na základě písemného nebo e-mailového požadavku zákazníka převedena na jeho bankovní účet do 14 dnů.

 

5     Reklamační podmínky

V případě, kdy je objednatel přesvědčen o tom, že poskytovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající z obchodních podmínek, je oprávněn uplatnit reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je objednatel povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem. Reklamaci/stížnost objednatel doručí poskytovateli bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla poskytovatele nebo na e-mailovou adresu info@kryptograf.cz. Poskytovatel na požádání vystaví objednateli potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

 

6     Nevyužití služeb

a)    Za neúčast nebo nedostavení se jednotlivých členů hracího týmu na start neposkytuje poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b)   V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení, neuskutečnění hry v případě nepříznivého počasí) může být objednateli nabídnuta možnost zúčastnit se hry v jiném volném termínu.

c)    Objednatel, který se z nějakých důvodů nemůže zúčastnit hry, si za sebe může zajistit náhradu.

 

7     Herní materiály

a) Objednatel výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany poskytovatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se objednatel výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu poskytovatele, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením kopií materiálů nebo pořizováním audiovizuálních záznamů.

b) Před začátkem hry může poskytovatel požadovat od objednatele složení vrátného depozitu sloužícího na krytí případných škod způsobených objednatelem či ostatními členy týmu na herních pomůckách, materiálech a jiném příslušenství. Platba depozitu probíhá v hotovosti na startu hry při převzetí herních pomůcek. Při vrácení herního příslušenství bez zjevných vad (škod) se depozit vrací v plné výši. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti depozitu (vratné kauci). V případě, že je poškození většího rozsahu, než představuje složený depozit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

 

8      Ochrana osobních údajů

Objednatel potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů. (viz. Ochrana osobních údajů )

 

 

9     Kontaktní údaje poskytovatele

Doručovací adresa: Petra Šindelářová Hodálová, Modletická 1388/5, 149 00, Praha 4 – Chodov.

E-mail: info@kryptograf.cz , Telefon: +420 723 374 909.

 

10     Závěrečná ustanovení

a)   Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

b)  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

c)  Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo objednatel poskytovateli nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

d)  Pokud objednatel nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že objednatel se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

e) Programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku www.kryptograf.cz jsou chráněny autorským právem.

f) Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

g) Pokud vztah související s užitím webové stránky www.kryptograf.cz nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23. 1. 2018.

 

———- ENGLISH VERSION ———-

Terms and Conditions

1 General Provisions

a) These Business Terms and Conditions are governed by the provisions of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, in the current version and issued by the entrepreneur Ing. Petra Šindelářová Hodálová, ID: 05029929, with place of business Modletická 1388/5, 149 00, Prague 4 – Chodov, registered in the Trade Register (hereinafter referred to as the “Provider”).

b) The Provider provides services in the form of organizing outdoor team games related to city discovery, these Terms and Conditions govern the contractual relationship between the Provider and the Service Provider and are binding upon the Participants. These terms and conditions are part of every order and service contract concluded between the provider and the customer. The game is not defined as a competition and it does not include any material or financial prizes.

c) The common way of communication is by e-mail correspondence. E-mail correspondence will be sent by the provider to the email address provided by the customer. The Customer gives the Provider the consent to send e-mail and letter business communications related to the offer of services.

d) Provider is not a VAT payer.

e) The Client and other members of the Game Team are taking part in their own responsibility. The Customer commits to avoiding any risk of injury, not entering inaccessible places, complying with instructions, and not deliberately destroying or damaging gaming accessories or non-gaming devices. The Provider is not liable for any damages caused by the Client or other players.

2 Game reservation and contract signing

a) The contractual relationship between the Provider and the Client arises by filling in and sending the booking through the Booking Form on the Website and its confirmation from the Provider. Login to the game is non-binding, ie. that the Customer may withdraw from the contract in writing or by e-mail (info@kryptograf.cz) prior to payment of the service price in accordance with point 3 of these Conditions. The case of withdrawal after payment of the service price is stipulated in clause 4. The Provider can withdraw from the contract in writing or by e-mail to the address provided by the Client.

b) The order becomes binding at the moment of payment of the price of the service, or its parts, or by the start of the game at the agreed time. The ordering authority entitles the customer to the payment of the whole purchase price.

c) Possible discounts can be applied when booking the game, not after it has been paid.

3 Payment for the game

a) The price for the game is payable by wire transfer to the account of the Provider No. 1283574032/3030 with Air Bank a.s. 3 days before the date of reservation or in cash at the start of the game in the booked time.

b) Payment Instructions and Variable Symbol will be listed in the Payment Instructions, which will be received by the Customer by e-mail upon reservation.

c) In the case of a non-cash payment, the Buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled at the moment of crediting the relevant amount to the Provider’s account.

4 Cancellation conditions

a) Free cancellation of the reservation (cancellation) or transfer to another free date of the game is accepted in writing or by e-mail (info@kryptograf.cz) more than 36 hours prior to the start of the booked game.

b) When canceling 36 hours and less before the game we charge cancellation fees of 30% of the service price.

c) In the event of a violation of the rules of the participants or the withdrawal of the participants after the start of the game, we charge a cancellation fee in full amount of the service fee.

d) The customer is required to come to the start of the game in good time. In the case of late players, the provider is entitled to refuse to provide the service. In this case, the provider charges a cancellation fee of 100% of the service price.

e) In the event that the participants of the game come to the start under the influence of alcohol or drugs, the provider is entitled to refuse to provide the service. In this case, the provider charges a cancellation fee of 100% of the service price.

f) The Provider reserves the right to change the game (change of venue, change of route, change of help and utilities etc.) and reserves the right to cancel the game. In the event of cancellation of the game or its part by the Provider or in the event of the Client’s disagreement with the changes, the Client is entitled to a refund of the amount paid. If the game is changed or canceled, the Customer will be informed immediately by e-mail.

g) In the event of a refund of the amount paid to the Client, the amount will be transferred to his / her bank account within 14 days upon written or email customer request.

5 Claiming Terms

In the event that the Customer is convinced that the Provider has not properly complied with his obligations under the Business Terms and Conditions, he / she is entitled to claim a complaint / complaint. Complaint / Complaint is required by the Customer before making any further operations within the Services subject to a Complaint / Complaint. The complaint / complaint must be in writing and must include the signature and identification details of the client at least in the name, surname, place of residence and contact address. In order for the claim to be properly and timely processed, it must show what its subject is. Complaints / complaints shall be delivered by the Customer to the Provider without undue delay in writing to the address of the Provider’s office or to the e-mail address info@kryptograf.cz. On request, the Provider will issue a receipt / complaint receipt to the Customer.

6 Not using services

a) The Player does not provide any financial or other compensation for the start or failure of individual members of the playing team to start.

b) In the justified case (eg absence on presentation of a medical certificate, failure to play in case of unfavorable weather), the Client may be offered the opportunity to participate in the game in another free time.

(c) A customer who, for any reason, can not participate in the game, can obtain compensation for himself.

7 Game materials

a) The Client explicitly acknowledges that any materials provided by the Provider are the subject of intellectual property rights. To this end, the ordering party expressly undertakes to refrain from any act which, without the prior consent of the provider, would interfere with those rights, notably by making copies of the materials or by making audiovisual records.

b) Prior to the start of the game, the Provider may require from the Client the composition of the Door keeper to serve to cover any damage caused by the Client or other Team members to gaming equipment, materials and other accessories. Payment of the deposit is made in cash at the start of the game when the gaming equipment is picked up. When returning game accessories without obvious defects (damage), the deposit returns in full. All damages and losses are counted against the deposit (bail). In the event that damage is greater than the deposited deposit, the lessee is obliged to pay such a difference to the lessor.

8 Privacy Policy

The Customer confirms that he has learned about the privacy policy. (see Privacy Policy)

9 Provider contact details

Delivery address: Petra Šindelářová Hodálová, Modletická 1388/5, 149 00, Praha 4 – Chodov.

E-mail: info@kryptograf.cz, Phone: +420 723 374 909.

10 Final Provisions

(a) The terms of business terms may be amended or supplemented by the provider. This provision is without prejudice to the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Terms and Conditions.

b) If any provision of the Business Terms and Conditions is invalid or ineffective, or becomes a provision, the provision of which renders the provision as inappropriate as possible approximates to invalid clauses. The invalidity or ineffectiveness of one provision is without prejudice to the validity of the other provisions.

c) The Provider is entitled to refuse to provide the Service if the Parties do not agree on all the conditions of its provision or the Customer does not provide to the Provider properly and timely all the information and documents necessary for the proper performance of the service or as stipulated by the law.

d) If the Customer fails to disclose the information contained in any documents from the Provider without undue delay upon receipt, the Customer shall be deemed to agree with all the information contained in the documents.

e) The software and other components that make up the website www.kryptograf.cz are protected by copyright.

f) The Customer acknowledges that the Provider is not responsible for errors resulting from third-party attacks on a website or the use of a website contrary to their designation.

g) If the relationship related to the use of the www.kryptograf.cz website or the legal relationship established by the Purchase Agreement contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This does not affect the consumer’s rights under generally binding legal regulations.

These Terms and Conditions are valid from January 23, 2018.